Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen van de website PLAFOMETAL.FR

Volgens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 wordt voor het vertrouwen in de digitale economie voor de gebruikers van de website PLAFOMETAL.FR (hierna de "Website") de identiteit vermeld van de verschillende partijen die bij de uitvoering en opvolging betrokken zijn:

Eigenaar en uitgever van de Website: PLAFOMETAL (hierna "Eigenaar van de Website")
Adres van de Eigenaar van de Website: Route de Phades – 08800 MONTHERME (hierna het "Adres van de Eigenaar van de Website")
E-mailadres van de Eigenaar van de Website: contact.plafometal@saint-gobain.com (hierna het "E-mailadres van de Eigenaar van de Website")

Ontwerper van de Website: GINGERMINDS (hierna de "Ontwerper")
Adres van de Ontwerper: 1, rue Eugène Varlin, 44100 NANTES

Hoster van de Website: GINGERMINDS (hierna "Hoster van de Website")
Adres van de Hoster van de Website: 1, rue Eugène Varlin, 44100 NANTES

 

Verzamelde persoonsgegevens:

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de Website worden namelijk van de gebruiker (hierna de "Gebruiker") de volgende gegevens verzameld:

 • De URL van de links waarmee de Gebruiker naar de Website is gesurfd;
 • De internetprovider van de Gebruiker;
 • Het internetprotocoladres (IP) van de Gebruiker.
 • Het besturingssysteem van de Gebruiker;
 • De browser van de Gebruiker.

In elk geval verzamelt PLAFOMETAL alleen persoonsgegevens betreffende de Gebruiker (naam, e-mailadres, telefoonnummer) ten behoeve van de door de Website aangeboden diensten. De Gebruiker verstrekt die informatie met volledige kennis van zaken wanneer hij ze zelf invoert. Tijdens het surfen op de Website door de Gebruiker, wordt hem duidelijk gemaakt of de informatie die hij gevraagd wordt te verstrekken al dan niet verplicht is.

De Gebruiker die zijn identiteit bewijst kan bij PLAFOMETAL op het e-mailadres van de Eigenaar van de Website het volgende vragen:

 • de controle van zijn persoonsgegevens die door de Eigenaar van de Website zijn verzameld;
 • de informatie die betrekking heeft op de verwerkingsdoeleinden van deze gegevens;
 • de informatie die betrekking heeft op de identiteit en de geografische binding van de ontvangers van die gegevens;
 • de inzage van een kopie van die gegevens die gratis worden verstrekt, in zoverre een dergelijke vraag niet onrechtmatig is, met name door haar herhaaldelijke en onevenredige karakter.

Geen enkel persoonsgegeven van de Gebruiker van de Website wordt:

 • verzameld buiten het weten van de Gebruiker om;
 • bekendgemaakt buiten het weten van de Gebruiker om;
 • uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden.

Alleen in de hypothese van een overname van PLAFOMETAL en zijn rechten zou de genoemde informatie aan de eventuele overnemer kunnen worden overgedragen, waarbij deze laatste op zijn beurt gehouden zou zijn door dezelfde verplichting inzake bewaring en wijziging van de gegevens ten aanzien van de Gebruiker van de Website.
Overigens mag de Eigenaar van de Website statistische studies en onderzoeken uitvoeren over het gebruik en de typologie van de Gebruikers van de Website, op voorwaarde dat de anonimiteit van deze laatsten wordt gewaarborgd.

 

Corrigeren van de verzamelde naamgegevens:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 van wet nr. 48-87 van 6 januari 1978 beschikt de Gebruiker over een wijzigingsrecht van de naamgegevens die over hemzelf zijn verzameld. Daartoe zendt de Gebruiker:

 • een brief naar het Adres van de Eigenaar van de Website of een e-mail naar het e-mailadres van de Eigenaar van de Website;
 • met vermelding van zijn naam of zijn bedrijfsnaam, zijn fysieke of elektronische contactgegevens, het adres van de betrokken website, en in voorkomend geval de referentie waarover hij zou beschikken als lid van de Website.

De wijziging zal worden doorgevoerd binnen een redelijke termijn vanaf de ontvangst van de vraag van de Gebruiker.

 

Verklaring CNIL (Franse gegevensbeschermingsautoriteit):

De Website is niet verplicht een verklaring aan de CNIL af te leggen want hij valt binnen het kader van vrijstelling nr. 7 van Besluit nr. 2006-138 van 9 mei 2006 over de vrijstelling van verklaring van de verwerking voor informatiedoeleinden.

 

Cookies:

Bij raadpleging van onze website www.plafometal.fr worden cookies op uw apparatuur achtergelaten. Aan de hand daarvan kunnen wij u identificeren om u beter te begrijpen en aan uw behoeften en verwachtingen tegemoet te komen. Op deze pagina leggen wij voor u de werking van de cookies uit en hoe deze te configureren.

Definitie van een cookie

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt achtergelaten wanneer u een website bezoekt of reclame raadpleegt. Hij is bedoeld om informatie over uw surfgedrag te verzamelen en u diensten toe te zenden die aangepast zijn aan uw apparatuur (computer, mobiele telefoon of tablet). De cookies worden door uw internetbrowser beheerd.

Het configureren van cookies

De internetbrowsers zijn gewoonlijk standaard zo geconfigureerd dat cookies worden aanvaard, maar u kunt dat gemakkelijk veranderen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Let er evenwel op dat wanneer u ervoor kiest cookies te deactiveren, sommige delen van www.plafometal.fr mogelijk niet toegankelijk zijn.
Voor meer informatie over de instellingen van cookies: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ of http://www.aboutcookies.org/ (in het Engels).

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken cookies met name om:

 • u te identificeren wanneer u naar www.plafometal.fr surft en met name om u beter te leren kennen en u een gepersonaliseerde surfervaring te bieden,
 • ervoor te zorgen dat u in veiligheid kunt surfen en om fraude te bestrijden,
 • inhoud aan te bieden afhankelijk van uw bezoeken aan de website.

Aanvaarden wij cookies van derden?

Cookies van derden kunnen op uw apparatuur worden opgeslagen en zijn erop gericht uw verbinding met onze diensten te vergemakkelijken en u inhoud van onze website op de social media te laten delen. Een cookie van de overeenkomstige social media kan op uw apparatuur worden opgeslagen. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het beheersbeleid van die cookies van social media op de betrokken websites.

Plaatsen wij cookies op dragers van derden?

Er worden geen cookies van www.plafometal.fr op dragers van derden geplaatst.

De cookies op de website:

De website www.plafometal.fr en het bedrijf PLAFOMETAL eerbiedigen het privéleven van hun gebruikers en klanten en verbinden zich ertoe dat alle informatie die ze verzamelen vertrouwelijk wordt behandeld.

www.plafometal.fr gebruikt de persoonsgegevens die hij bij klanten verzamelt om zijn diensten die hij aan die gebruikers aanbiedt te kunnen verstrekken.
Die gegevens zullen door het bedrijf PLAFOMETAL niet worden overgedragen aan derden.

Met toepassing van de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, moet elkeen die zijn rechten op inzage, correctie, wijziging en verwijdering van de hem/haar betreffende gegevens wenst uit te oefenen, een e-mail sturen naar contact.plafometal@saint-gobain.com, ofwel een brief zenden naar het adres van de maatschappelijke zetel, met vermelding van zijn naam of zijn bedrijfsnaam, voornaam en adres.

Welke cookies worden op www.plafometal.fr geplaatst?

Het gaat om de cookies die door www.plafometal.fr op uw apparatuur worden geplaatst om tegemoet te komen aan surfbehoeften en behoeften inzake optimalisatie en personalisatie van de diensten op onze website.

Cookie

Status

Identificatie van de cookie

Doel van de cookie

Deactivering van de cookie

Google Analytics

Optioneel

www.google-analytics.com

De volgende informatie verzamelen: gebruikte browser, interacties met reclame-inhoud, volgen van de surfer op de website, bezochte pagina's, ondernomen acties (bijvoorbeeld klikken, intekenen op een dienst, aanmaken van een winkelmand, indienen van een formulier…), tijd doorgebracht op de website, …met het oog op statistische verslagen over het gebruik van de diensten van www.plafometal.fr

klik hier

Uw webbrowser configureren

U kunt deze cookies te allen tijde deactiveren. Uw browser kan tevens zodanig worden geconfigureerd dat u een melding krijgt wanneer de cookies in uw computer zijn geplaatst en dat u wordt gevraagd ze te aanvaarden of niet.
U kunt de cookies van geval tot geval aanvaarden of weigeren of u kunt ze systematisch weigeren.
Wij herinneren u eraan dat de configuratie uw toegangsvoorwaarden tot onze inhoud en diensten die het gebruik van cookies vereisen kunnen wijzigen.

Als uw browser is geconfigureerd om alle cookies te weigeren, kunt u geen gebruik maken van een deel van onze diensten. Om de cookies zo goed mogelijk op uw verwachtingen af te stemmen, dient u uw browser te configureren rekening houdend met het doel van de cookies.

Internet Explorer

 1. Klik in Internet Explorer op de knop Extra en dan op Internetopties.
 2. Klik in het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Instellingen.
 3. Klik op de knop Bestanden weergeven.

Firefox

 1. Ga in het tabblad Extra van uw browser en selecteer dan het menu Opties.
 2. Kies in het venster dat wordt weergegeven Privacy en klik op Cookies weergeven

Safari

 1. Kies in uw browser het menu Bewerken > Voorkeuren.
 2. Klik op Veiligheid.
 3. Klik op Cookies weergeven.

Google Chrome

 1. Klik op het pictogram van het menu Extra.
 2. Selecteer Opties.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerde opties en ga naar de sectie Vertrouwelijkheid
 4. Klik op de knop Cookies weergeven.

 

Auteursrechten:

Alle elementen van de Website, met name de teksten, presentaties, illustraties, foto's, opbouw en lay-out zijn, met uitzondering van openbare documenten en aanvullende bepalingen, het exclusieve intellectuele eigendom van PLAFOMETAL of zijn partners.

Derhalve zijn hun gedeeltelijke of gehele weergaven, vermenigvuldiging, verwerking, uitzending of uitzending op een later tijdstip verboden volgens de bepalingen van artikel L. 122-4 van het Franse Wetboek inzake intellectuele eigendom (Code de la propriété intellectuelle). Elkeen die zich daaraan schuldig maakt zonder het bewijs te kunnen leveren van een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten zal in rechte worden vervolgd wegens namaak volgens de artikelen L. 335-2 en volgende van het (Franse) Wetboek inzake intellectuele eigendom (Code de la propriété intellectuelle).

Daarenboven is elke gedeeltelijke of volledige weergave, vermenigvuldiging, verwerking, uitzending of uitzending op een later tijdstip van de in de website opgenomen database verboden krachtens de bepalingen van wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 betreffende de juridische bescherming van de databases.

In elk geval moeten alle toegelaten kopieën van een deel of de volledige inhoud van de website voorzien worden van de vermelding « PLAFOMETAL ».

 

Merken:

De merken en beeldmerken vervat in de Website zijn door de Eigenaar van de Website, of eventueel door een van zijn partners, gedeponeerd. Derhalve zal elkeen die zich schuldig maakt aan hun weergaven, vermenigvuldigingen, verwerkingen, uitzendingen en uitzendingen op een later tijdstip in rechte worden vervolgd volgens artikelen L. 713-2 en volgende van het (Franse) Wetboek inzake intellectuele eigendom (Code de la propriété intellectuelle).

 

Publicitaire aard van de inhoud:

In elk geval informeert de Eigenaar van de Website in voorkomend geval de Gebruiker over de publicitaire aard van de inhoud van de Website.

Opmerkingen en suggesties:

Opmerkingen en suggesties kunnen aan de verantwoordelijke van de website worden gericht op het e-mailadres van de Eigenaar van de Website.